ตรวจสอบซับเมอร์สระบบประปา ม.2

พิมพ์

alt

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

ดำเนินการตรวจสอบซับเมอร์สระบบน้ำประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองพลับ ให้ใช้งานได้ปกติ

alt

alt