ซ่อมแซมท่อประปา บริเวณหมู่ที่ 10 เชื่อม หมู่ที่ 3

พิมพ์

alt

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปา บริเวณหมู่ที่ 10 เชื่อม หมู่ที่ 3 

alt

alt

alt