ประชุมสัญจร หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย

พิมพ์

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ศาลากลาเอนกประสงค์ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 นายกิตติชัย ศรีทองช่วย ปลัดอำเภอหัวหิน นางชุตาภา สายแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ พร้อมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองพลับ เข้าร่วมประชุมสัญจรตำบลหนองพลับ เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ เช่น กรณีร้องเรียนเรื่องมลพิษจากเตาเผาถ่าน ซึ่งมีวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยผู้ถูกร้องเรียนพร้อมปฎิบัติตามวิธีการแก้ไขดังกล่าวalt

alt

alt

alt

alt