ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต. หนองพลับ สมัยสามัญ สมัย 4 พ.ศ. 2563

พิมพ์

 

 

alt

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

 

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

--------------------------------------------------

                   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ได้มีมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน  2562  เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 15  พฤศจิกายน  2563

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 , ข้อ 20 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 15  พฤศจิกายน  2563

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ ณ วันที่    26    ตุลาคม   พ.ศ. 2563

 

 

                                                      (นายสรศักดิ์  จันทร์สิริรักษ์)

                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ