รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงอใจพ.ศ. 2564 (ระยะ 6 เดือน)

พิมพ์

รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงอใจของประชาชนในการให้บริการของ อบต. หนองพลับ 2564 (ระยะ 6 เดือน)