สภาพทั่วไป อบต.หนองพลับ

ที่ตั้ง

     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


alt  alt  alt  alt  alt   alt  alt  alt


อาณาเขต


  alt  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอชะอำ และอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
  alt  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบึงนคร และตำบลทับใต้
  alt  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหินเหล็กไฟ และตำบลทับใต้
  alt  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

alt  alt  alt  alt  alt   alt  alt  alt


เนื้อที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ มีพื้นที่ประมาณ 220.8 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 138,000 ไร่


alt  alt  alt  alt  alt   alt  alt  alt


ภูมิประเทศ

     ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขามีความลาดชันของพื้นที่ พื้นที่ราบมีน้อยและเป็นพื้นที่ชลประทานแต่ช่วงฤดูแล้งมีผลกระทบต่อการทำการ เกษตร พืชที่ปลูกมาก เช่น สับปะรด อ้อย แตงโม แฟง แตงกวาและแตงล้าน เกษตรส่วนใหญ่ต้องอาศัยน้ำจากชลประทานและน้ำฝนเป็นตัวกำหนด ในการปลูกพืช

alt  alt  alt  alt  alt   alt  alt  altอาชีพ

  alt  อาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางเกษตร (ปลูกสับปะรด , อ้อย , ว่านหางจระเข้ , ไม้ผล , พืช – ผัก)
  alt  อาชีพของราษฎรบางส่วน ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย รับราชการ
  alt  มีเกษตรกรปลูกพืชในฤดูแล้งไม่มาก ประมาณ 40 ราย
  alt  พื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมดของตำบล ประมาณ 70,656 ไร่

 

alt  alt  alt  alt  alt   alt  alt  alt


จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่ ได้แก่ หมู่ 1, 3, 5, 6, 7, 8 ,9
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล บางส่วน 3 หมู่ ได้แก่ หมู่ 2, 4, 10

  alt  หมู่ที่  1  บ้านวไลย นายอภิชาติ ดินแดง ผู้ใหญ่บ้าน
  alt  หมู่ที่  2  บ้านหนองพลับ นายประเสริฐ มูลเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน
  alt  หมู่ที่  3  บ้านห้วยไทรงาม นายสมพิศ แจ่มจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
  alt  หมู่ที่  4  บ้านหนองยายอ่วม นายอภินันท์ นุภาสัน ผู้ใหญ่บ้าน
  alt  หมู่ที่  5  บ้านมะค่าสี่ซอง นายจินดา พรของอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
  alt  หมู่ที่  6  บ้านหนองกระทุ่ม นายเปี่ยมศักดิ์ ใหญ่ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน
  alt  หมู่ที่  7  บ้านเนินตะเคียน นายบุญลือ แฟงมาก ผู้ใหญ่บ้าน
  alt  หมู่ที่  8  บ้านละเมาะ นายปัญญา เจริญมิ่งมงคล กำนัน
  alt  หมู่ที่  9  บ้านคอกช้างพัฒนา นายเชาวฤทธิ์ สงสัย ผู้ใหญ่บ้าน
  alt  หมู่ที่10  บ้านหนองหอย จ.อ.อภิชาติ จันทร์สง่า ผู้ใหญ่บ้าน

alt  alt  alt  alt  alt   alt  alt  altจำนวนประชากร

ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
  alt  หมู่ที่  1  บ้านวไลย 457 442 899 308
  alt  หมู่ที่  2  บ้านหนองพลับ 63 52 115 52
  alt  หมู่ที่  3  บ้านห้วยไทรงาม 285 278 563 174
  alt  หมู่ที่  4  บ้านหนองยายอ่วม 267 263 530 141
  alt  หมู่ที่  5  บ้านมะค่าสี่ซอง 399 387 786 271
  alt  หมู่ที่  6  บ้านหนองกระทุ่ม 308 292 600 177
  alt  หมู่ที่  7  บ้านเนินตะเคียน 206 211 417 134
  alt  หมู่ที่  8  บ้านละเมาะ 395 350 745 234
  alt  หมู่ที่  9  บ้านคอกช้างพัฒนา 434 406 840 270
  alt  หมู่ที่10  บ้านหนองหอย 170 175 345 94
รวม 2,984 2,856 5,840 1,855
alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายตรงนายก 081-7957745

 

ร้องทุกข์/ร้องเรียน

ร้องเรียนการทุจริต

 


ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3290-9669 โทรสาร. 0-3290-9670